Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
Niels Juel Pedersen A/S – Næstved

1. Anvendelse

NJP´s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af køber, medmindre andet fremgår af den af NJP´s fremsendte ordrebekræftelse.

2. Indgåelse

a/s bliver tidligst forpligtet af de af parterne afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når NJP har afsendt sin ordrebekræftelse.

NJP er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til købers kundskab, at tilbagekalde de af NJP fremsendte erklæringer.

Uoverensstemmelser mellem den afgivne ordre og den modtagne ordrebekræftelse skal meddeles NJP´s straks efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

Er der tale om en HASTEORDRE kan denne ikke ændres.

Alle varer produceres efter NJP´s generelle normer / tolerancer.

Normblad kan rekvireres.

3. Priser

Alle priser, herunder priser i henhold til de af NJP´s udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter, told, miljøtillæg og forsendelsesemballage. NJP forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 5 % i produktions- og leveringsomkostningerne samt i leverandørers priser, herunder stigning i valutakurser, er NJP berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

4. Leveringsbetingelser

Levering sker på aftalt leveringssted, og risikoen for varen overgår fra NJP til køber ved varens aflæsning på leveringsstedet. Køber betaler fragtomkostninger efter aftale.

Anmeldelse af brækage og lignende må for at blive taget til følge ske skriftligt til chaufføren inden frakørsel.

Køberen/modtageren af varen skal altid være behjælpelig med aflæsning og stille fornøden assistance til rådighed herfor.

Køber er ansvarlig for fejl forårsaget af eget og modtagers personale.

Efter forudgående aftale, kan der foretages afhentning med køberens egen bil. Dette medfører ikke fragtgodtgørelse.

I tilfælde af væsentlig forsinket levering er NJP forpligtet til at advisere køber herom.

Køber kan ikke ophæve aftalen. Væsentlig forsinkelse kan ikke foreligge før tidligst 30 dage efter aftalt leveringstid. Køber kan dog ikke gøre den nævnte beføjelser gældende, såfremt forsinkelsen skyldes købers eller en af NJP a/s´ underleverandørers forhold. Køber kan under ingen omstændigheder kræve erstatning for indirekte tab, herunder afsavnstab, driftstab eller gøre yderligere beføjelser gældende, og erstatning kan maksimalt beløbe sig til 15% af varens nettopris.

I tilfælde af at køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er NJP berettiget til enten at fakturere varen og debitere lagerleje med 3% pr. påbegyndt måned, ligesom NJP kan fakturere omkostninger ved eventuel ekstra udkørsel, eller NJP er berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. I sidstnævnte tilfælde er NJP berettiget til at bortsælge eller oplagre varerne for købers regning.

Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

Paller, kasser eller anden emballage – som ikke er engangsemballage – er NJP´s ejendom med de kvanta, som fremgår af NJP´s emballageregnskab,

og som udsendes til køber månedligt. Paller, kasser eller anden emballage – som debiteres særskilt – vil ikke blive krediteret, med mindre køber indgår særskilt skriftlig aftale med NJP om returnering. I givet fald vil returnering altid ske for købers regning og risiko.

5. Betalingsbetingelser og købers misligholdelse

Hvor ikke andet er anført og bekræftet på ordre/faktura, skal betaling ske kontant ved varens modtagelse.

Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom købers reklamation efter pkt. 8 ikke berettiger køber til at tilbageholde købesummen.

Varer er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter NJP a/s er berettiget til at tage den solgte vare tilbage, såfremt køber - helt eller delvist - misligholder sin betalingsforpligtelse.

Misligholder køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter pkt. 5, er NJP berettiget til at hæve aftalen, sælge varen for købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. NJP kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab. Indbetalinger fragår forlods på tilskrevne renter og dernæst ældste saldo.

6. Garanti/ansvar

Garantien omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af a/s. Garantien gælder kun, såfremt varerne er forsvarligt opbevaret, og af køber eranv endt korrekt og til sædvanligt brug. For float glas, lamineret glas, hærdet glas etc. findes der særlige specifikationer, hvoraf blandt andet fremgår oplysninger om det enkelte produkts egenskaber og  anvendelsesmuligheder.

Disse specifikationer kan rekvireres hos NJP a/s.

NJP a/s er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, ændring af produktet foretaget uden NJP a/s´ skriftlige samtykke og/eller reparationer af produktet, som køber har udført eller ladet udføre af tredjemand på mangelfuld måde.

Er varen behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er NJP a/s forpligtet og berettiget til - efter eget valg - at afhjælpe manglen, eller at foretage om levering. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller om levering betales af køber.

Udbedres manglerne ikke, og/eller sker der ikke om levering, jævnfør ovenfor, kan køber alene gøre erstatningskrav gældende over for NJP, idet der ikke kan ske ophævelse af aftalen. NJP a/s kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, så som afsavnstab, tabt arbejdsfortjeneste og driftstab, og ethvert erstatningskrav er maksimeret til 15% af varens nettopris.

NJP a/s hæfter ikke for fejl og mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata leveret af kunden eller, at materialer foreskrevet af kunden, er uegnede til formålet.

Såfremt NJP a/s på egne produkter efter skriftlig aftale har ydet bistand med hensyn til teknisk rådgivning m.v. over for køber, påtager

NJP a/s sig alene ansvar for fejl og mangler i det omfang, køber skriftligt har stillet samtlige relevante oplysninger og forudsætninger for opgaven til rådighed for NJP a/s. I det omfang der er givet forkerte og/eller mangelfulde oplysninger fra købers eller dennes rådgivers side, har NJP intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.

NJP a/s kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, så som afsavnstab, tabt arbejdsfortjeneste eller driftstab, og ethvert erstatningskrav er maksimeret til 15% af varens nettopris.

Garantiperioden for de produkter a/s leverer, er 2 år regnet fra leveringstidspunktet. For så vidt angår leverancer til købere underlagt byggeleveranceklausulen, er ansvarsperioden 5 år fra det pågældende byggeris aflevering, dog maksimalt i en periode på 6 år regnet fra det tidspunkt, hvor NJP a/s har leveret varen til køber. Belagte glas, som ikke indgår i termoruder, herunder blandt andet spejle m.v. er dog altid underlagt en 2-årig ansvarsperiode.

7. Force majeure

NJP er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt NJP kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for vores kontrol, så som strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder eller force majeure i øvrigt. I så fald er NJP a/s berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen.

Ophæves aftalen som følge af en force majeure situation som nævnt, berettiger dette ikke køber til at kræve erstatning. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre NJP a/s forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

8. Reklamations- og undersøgelsespligt

Køber er pligtig til at undersøge varen straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver synlig mangel.

Opstår en mangel i garantiperioden, er køber forpligtet til at reklamere herover straks, og inden 8 dage efter manglen er eller burde være konstateret.

Overholder køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til at gøre manglen gældende.

9. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan NJP a/s ikke pålægges yderligere ansvar. NJP a/s kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller andet indirekte tab, i det omfang dette ikke følger af de ufravigelige retsregler.

Endvidere er NJP a/s ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens varen er i købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på varer, som er fremstillet af køber, og hvori de af NJP a/s leverede varer indgår.

NJP´s ansvar for skade på ting, kan dog aldrig overstige DKK 1,0 mio. pr. skade.

I tilfælde af, at NJP a/s bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er køberen pligtig til at holde NJP a/s skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod køber.

Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om NJP a/s´ produktansvar.

10. Beskyttelse af rettigheder

Køber opnår ingen ret til NJP´s industrielle rettigheder ved nærværende aftale, og køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktionen og/eller varen, så køber herved krænker NJP´s a/s rettigheder.

11. Lovvalg og voldgift

Eventuelle tvister, som opstår i henhold til denne aftale, skal afgøres efter danske retsregler.

Alle tvistigheder, der opstår i forbindelse med nærværende aftale, skal endelig afgøres af domstolene ved NJP hjemting, med mindre leverancen er omfattet af byggeleveranceklausulen.

Scroll to Top